Plans for the school – the wishes of the Dutch Ministry of Education, Culture and Science.


As you are aware, there have been a lot of discussions about the future of the school building – should it be renovated or rebuilt? If it is rebuilt, should it be at a different site? The Dutch Ministry of Education, Culture and Science have issued the following statement (Dutch original and English translation).

Statement from OC&W – original

“De afgelopen maanden hebben discussies plaatsgevonden over de toekomstige huisvesting van de Europese School in Bergen. Daarbij heeft de minister voor basis- en voortgezet onderwijs het voornemen uitgesproken om de huidige school op termijn te verplaatsen naar een andere locatie in de regio. Hierover zijn de betrokken instellingen onlangs per brief geïnformeerd.

Het verplaatsen van een school is een ingrijpende gebeurtenis die de nodige tijd zal vragen. Als eerste stap zal het ministerie van onderwijs het idee voorleggen aan de Board of Governors van de school in december. Daarna kunnen concrete locaties onderzocht worden. Een beslissing ten aanzien van de definitieve locatie is afhankelijk van vele factoren (bereikbaarheid, nabijheid van sportvoorzieningen, groeimogelijkheden etc.). Vervolgens zal tijd nodig zijn om de alternatieve huisvesting te realiseren. Het onderwijs in het huidige pand zal gedurende die tijd voortgezet worden. Het ministerie blijft in die periode verantwoordelijk voor de huisvesting van de school in Bergen.”

Statement from OC&W – English translation

“Discussions have taken place in recent months on the future housing of the European School in Bergen. In doing so, the Minister for Primary and Secondary Education expressed the intention to move the current school over time to another location in the region. This was recently notified by letter to the institutions concerned.

Moving a school is a radical event which will require quite some time. As a first step, the Ministry of Education will submit the proposal to the Board of Governors of the school in December. Thereafter, concrete sites can be explored. A decision on the final location depends on many factors (accessibility, proximity to sport facilities, potential for growth, etc.). Subsequently, it will take time to realize the alternative accommodation. The educational activities in the current premises will continue during this time. During that period, the Ministry remains responsible for the housing of the school in Bergen”

What is clear from their statement is that it is their wish to rebuild the school on a different site. We know that this will take a long time, and we hope to get a clearer idea following the Board of Governors meeting in Brussels in December.  When we have further news we will let you know.